Vad är HVO100?

Biodrivmedlet HVO100 (Hydrerad Vegetabilisk Olja) är ett förnyelsebart drivmedelsalternativ som kan utvinnas från exempelvis industriavfall och andra vegetabiliska källor. Förenklat kan det förklaras som en kemiskt sammansatt kopia av traditionell diesel. 

Jämfört med diesel enligt EN590 standarden har HVO100 ca 7% lägre densitet samt en högre antändningsvillighet då cetantalet är 70-90 att jämföra med 50-60 för vanlig diesel. Det högre cetantalet ger en renare förbränning som kan minska föroreningar och sot i förbränningssystemet.

HVO100 klassas enligt standarden EN15940 som definierar kraven på bränslet. 

Vilka miljömässiga fördelar har HVO100 mot vanlig diesel?

HVO100 kan minska utsläppen av:

  • CO2  med upp till 90% 
  • Farliga partiklar med upp till 33%
  • NOx med upp till 9%
  • HC med upp till 30%
  • CO med upp till 24%

En stor avgörande faktor för att beräkna minskningen av koldioxidutsläppen är vilken råvara som används för framställningen av drivmedlet.

Hur vet jag om min bil är kompatibel med bränslet?

Det är varje enskild biltillverkare som ansvarar för att godkänna sina fordon för drift med HVO100. Ett godkännande för drift med HVO100 bör tydligt framgå i fordonets dokumentation.

Vid osäkerhet rekommenderar vi alltid att kontakta återförsäljaren av bilen. Renaults bilmodeller som är HVO100 kompatibla är märkta i tanklocket med en drivmedelsdeklaration med texten ” DIESEL, B10, B7” samt även tillägget ”XTL”.  XTL är en ny förkortning som avser syntetiska bränslen där ”X” står för typen och ”TL” står för ”To Liquid”. Då HVO100 är en typ av syntetiskt bränsle ingår det i samlingsbegreppet ”XTL”.

Hur påverkas bilens garantier med HVO100?

Garantivillkoren för Renaults fordon påverkas inte av att bilen drivs med HVO100 förutsatt att fordonet är godkänt för HVO100. Villkoren är tillverkarspecifika - säkerställ därför alltid vad som gäller för just ditt fordon.

Är HVO100 och biodiesel samma sak?

Nej, biodiesel är ett samlingsnamn för flytande bränslen tillverkade av förnybara råvaror. Utöver HVO100 finns flertalet andra biodieseldrivmedel. Vanligast förekommande är FAME (fettsyreametylestrar) som oftast görs på raps och då förkortas RME (rapsmetylestrar).

Det förekommer även låginblandning av biodiesel i vanlig diesel hos de olika drivmedelsleverantörerna för att minska drivmedlets klimatpåverkan.

För att drivmedlet ska få kallas HVO100 måste det uppfylla EN15940 standarden.

Kan jag tanka HVO100 i min gamla dieselbil?

Renault har genomfört utförliga tester för att säkerställa att den senaste generationens dieselmotorer är kompatibla med HVO100 bränslet. Äldre motortyper är inte testade i nuläget varför HVO100 godkännandet endast gäller specifika fordonsmodeller och motorversioner. 

Vilka modeller som omfattas framgår på respektive modells kundprislista.

Är du osäker vad som gäller för den modell du är intresserad av, kontakta gärna din närmsta Renault-återförsäljare. 

Var kan jag tanka HVO100?

De flesta större drivmedelsbolagen erbjuder HVO100 på flera av sina stationer. Utbudet varierar dock regionalt. För att säkerställa var du kan tanka HVO100 på din ort hänvisar vi dig till respektive drivmedelsbolags hemsida.

Vad kostar det att tanka HVO100?

Priset på drivmedel påverkas av en mängd faktorer såsom tillverkningskostnad, distributionskostnad och inte minst drivmedelsskatt.Drivmedelskedjan Preem anger ett riktpris på 16,24 kr / l för traditionell diesel till företagskund (01/03/2019). För HVO100 är riktpriset 17,06 kr vilket gör HVO100 drygt 5% dyrare att tanka. 

Kan jag bygga om min bil till drift med HVO100?

I regel krävs inga specifika ombyggnationer av fordonet för att kunna driva fordonet med HVO100. Däremot är det endast fordonets tillverkare som kan utfärda ett generellt godkännande för drift med HVO100. Användning av HVO100 i ett fordon som inte godkänts av tillverkaren kan förverka gällande garantier.

Är HVO100 bilar ”miljöbilsklassade” ?

Den första juli 2018 antogs en ny fordonsskattemodell (Bonus Malus) samt att det gamla begreppet ”miljöbil” togs ur bruk och ersattes av ”klimatbonusbilar”. 

Fordon med HVO100 drift klassas i det nya systemet som en dieselbil och omfattas av samma regler inom ramen för Bonus Malus. Därmed finns inga särskilda ekonomiska styrmedel för att välja en HVO100 certifierad bil i dagsläget.

 

Slipper jag betala ”Malus” med en HVO100 godkänd bil?

Nej, ett HVO100 godkänt fordon beskattas som en konventionell dieselbil vilket innebär att även ”Malusdelen” tillämpas om den certifierade bränsleförbrukningen vid blandad körning överstiger gränsvärdet där Malus börjar tillämpas.